Director Seisaku > Ichikawa Tenchou Kanshuu > Asakusa Ga Jirou